D.G. Monrad gennemførte i 1861 en lov, præciseret yderligere i 1870 og 1872, som gav godsejerne ret til at inddrage en vis mængde fæstejord ved salg til selveje. I 1870erne var den frivillige overgang til selveje vidt frem-skreden, og fæstegods i større omfang fandtes kun i enkelte egne, især på Sydfyn. Fæstespørgsmålet var efterhånden ikke længere politisk sprængstof og fæstevæsenet blev til slut helt afskaffet  

 

 

                      Denne smukke sølvopsats fik Kjeldsens oldeforældre,                                      

Mette og Mathias Kjeldsen, til deres sølvbryllup
i
1856 som en slags tak for, at Kjeldsen-familien

tidligere havde ladet Lerkenfeldts fæstebønder
købe deres gårde til en rimelig pris.

 

 

 

 

 

 

Nørregaard i Farsø før 1845 

Nørregaard var i tidligere tid en Fæstegård  under Lerkenfeld Gods lige som andre gårde i Farsø og Kirken i Farsø hørte også under Lerkenfeld helt frem til ca.1913 og var meget forsømt . Efter at Staten i 1916 overtog Kirken blev den istandsat og fremtræder derefter som en smuk Kirke.

Hvor længe op i årene, Nørregård har været Fæstegård, vides ikke

Men 1900 tallet blev der mere liv i Vestbyen som dengang udgjorde Farsø, der var ingen ting ved hovedgaden som den ser ud i dag. i Vestbyen var der både Urmager , Købmand  og Skole med 1 lærer og 1 lærerinde, lærerinden havde 1-2 klasse og læreren havde de andre klasser. Der blev også anlagt en vej og resten af byen blev udstykket.

I Lærkenfeld Fæsteprotokol, findes Søren Jensen (Svenstrup) ægter Enken Maren Jensdatter

efter afdød Jens Pedersen (Alstrup) Gårdmand 

Farsø 24/11 1817

 

Jens Pedersen (Alstrup) Dør 12 Dec. 1814 og Maren Jensdatter Enke efter Jens Pedersen (Alstrup) Gifter sig 30 Juni 1815 med Søren Jensen (Svenstrup)

Peder Jensen Svenstrup findes som Søn af Jens Pedersen Alstrup, Peder Jensen  er født den 6 april 1809, men senere tager Peder Jensen sin Stedfaders Søren Jensen (Svenstrups) navn og bliver kaldt Peder Jensen (Svenstrup) eller Peder Svenstrup

Det fremgård at fæstegårdene, under Lærkenfeld blev selvejer gårde fra 1843 -1847.

Nørregård 1845 - 1867

Proprietær Mathias Kjeldsen af Lærkenfeldt sælger uden følgende Skøde 6 November 1845 overtager  Peder Jensen kaldt Peder Svenstrup den af faderen Søren Jensen (Svenstrup) dreven fæstegård  (Nørregård) Matr.5 i Farsø . Og i sit ægteskab med Maren Andersdatter  for han 3 døtre, det bliver den mellemste datter Ane Kirstine Pedersdatter der føre gården videre.

Nørregård 1867 - 1870

Den 23 juni 1867 Christen Jensen, ejer af Nørregård, efter at han indgår ægteskab, med Peder Svenstrups datter Ane Kirstine Pedersdatter. Men ægteskabet vare ikke læge da Christen Jensen dør 1870, i en ung alder, og der oplyses ikke om børn af dette ægteskab.

Nørregård1870 - 1871

Fra sin Mands død overtager ifølge Skøde 7 September 1870 Ane Kirstine Pedersdatter som Ejer af Nørregård, til hun blev gift med Christen Nielsen

Nørregaard 1871 - 1902

1871, den 5 august 1871 blev enken Ane Kirstine Pedersdatter gift med Christen Nielsen, der får overdraget Nørregaard den 4 Oktober 1871 Christen Nielsen var søn af Sognefoged Niels Christensen fra Mosbæk. Mosbæk bestod af 3 Gårde, hvoraf Christen kom fra den ene, som blev drevet vider af hans fætter, den anden ejes af Niels Gundersen, den tredje vides ikke.

Christen Nielsen blev i 1871 gift med enken Ane Kirstine Pedersdatter, hendes far Peder Jensen boede som aftægtsmand på Nørregård, da Christen giftede sig med Ane Kirstine var det en tre længet gård, de fik 2 sønner sammen, Christen i 1873 som var svagelig og pukkelrygget og i 1876 kom Niels.

Den 16 December 1874 køber Christen parcel 13b-6c-25b af Gårdmand Peder Christensen Mark   underskrevet 28 januar 1875

Den 26 juli 1879 dør aftægtsmand Peder Jensen (Svenstrup) 70 år gammel

 

Deklaration af 28. september 1887

 

  1. Distriktslæge Levin
  2. Gårdejer  Nils Christensen Smed
  3. Gårdejer  Jens Peder Jensen
  4. Gårdejer  Christen Nielsen Mosbæk
  5. Gårdejer  Morten Hansen

Erklære herved følgende:

Den vej, som fra landevejen, der fører gennem Farsø, går imod vest, nemlig over urmager Gregers Sandersens jorde ind på Niels Smeds jorder, hvor den går over et hjørne af hans ejendom indtil og igennem diget, ind på Jens Peder Jensen ejendom, derpå følger Jens P. Jensens jorder (i nord), derefter drejer mod nord følger øster skel af Jens P. Jensen mark – skal for os alle  og alle efterkommere ejere af de nævnte ejendomme være og forblive udlagt som vej i en bredde af 7 – syv alen og skal være til brug og afbenyttelse til al slags kørsel og færdsel for os og efterkommere, tjenestefolk og kreaturer samt alle, som har ærinde til en af de nævnte ejendomme, men ikke for andre, så at enhver af os er berettiget til at optage folk eller kreaturer, som uden gyldig adkomst færdes på vejen.

Nørregård forsat

Nørregård er på 120 tøndeland  og en 3 længet gård, hvor nord fløjen består af Hestestald og beboelse, i 1891 bygger Christen ny stuehus på øst siden, så den er blevet til en 4 længet gård, Christen opretter en Klausul hvorved han søn Christen hvis han bliver rask skal havde et stykke af jorden så han kan forsørge sig selv.

Den 5 august 1896 fejere Christen og Ane Kirstine Sølvbryllup, kort efter deres Sølvbryllup ca. 1897 dør Ane Kirstine og Christen er herefter alen med sine 2 sønner.

Sønnen Christen blev aldrig rask og fik aldrig glæde af det stykke jord, som hans far havde afsat til ham.

 

 

Nørregård ca. 1908

Nørregård 1902

Den 20 Juni 1902 sælger Christen Nielsen til sin søn Niels Nielsen.

Købesum 9500 kr.

Gæld Hobro  bys og omegns Sparekasse  4½ %                       4.500 kr.

Desuden skal køber i juni termin d.å. betale til

sin broder Christen Nielsen                                   3.000 kr.

Og endelig udbetale eller overtager han sig min

Gæld til Farsø Spare og Låne kasse                                          2.000 kr.

Hertil lægges værdien af mit ophold                                           2.000 kr.

                                                                                             -----------

                                            Tilsammen                                  11.500 kr.

 

Aftægtsforpligtigelse

 

Køber er forpligtiget til at yde mig, med kød, pleje og passelse i en hver henseende  således som han selv og hans husstand nyder det, samt vask og renlighed i enhver henseende, og i særdeleshed i sygdom eller alderdomstilfælde at yde mig god og kærlig pleje.

Desuden  i sygdomstilfælde at hente og hjemkøre Præst og Læge og desuden fremskaffe og købe fornøden Medicin.

Endvidere forbeholder jeg mig den såkaldte mellemstue, som køber skal forsyne med en passende kakkelovn, og til enhver tid yde mig det dertil fornøden ildebrændsel, samt forsyne nævnte værelse med seng og sengeklæder. Af indvendige besætningsgenstande forbeholder jeg mig som foran nævnt. Ret til, til enhver tid at udtage hvad jeg måtte behøve eller ønske, til møblering af værelset.

Skulle jeg nogensinde blive til sinds  at fraflytte Gården og tage ophold andet sted, skal Køberen yde mig for det forbeholdte ophold, en godtgørelse på 1000 kr. skriver eettusinde kroner. Skulle Gården nogensinde i min livstid overgå til anden Ejer sætte opholdets værdi til en erstatning af 2000 kr. er to tusinde i tilfælde af fraflytning.

Samtlige købere ved nærværende Kontrakt med mig pålagt.

Forpligtigelser påhviler selvfølgelig indtil de ved min Død er behørig opfyldte nemlig efterfølgende

Ejere af Ejendommen.

Skulle søgsmål nærværende Kontrakt opstå, er Køber såsom Sælger, underkastet Retsforfølgning efter lov 25 jan. 1828.

Til sikkerhed for det mig herved forbeholdte Ophold , forbeholder jeg mig Prioritet og Pant i den solgte Ejendom 10.000 kr. skriver titusinde kroner, der må belånes i Kreditforening eller Pengeinstitut, hvor der foruden sikkerhed for Kapital og Renter og Omkostninger, tillige er givet sikkerhed for solidarisk og statutmæssig Forpligtigelser, med de på denne Ejendom værende og kommende Bygninger, med disses mure og nagelfaste genstande, med deri kakkelovn komfur og avelsredskaber.

Niels overtager Nørregård 1902 - 1938

Niels var inden han overtog Nørregård gift med Mariane Kirstine Nielsen som kom fra Enggården i Ranum. Hun var ud af en stor søskendeflok på 7 fra første ægteskab, moderen Døde i en alder på 31 år, i andet ægteskab var der 6 søskende. 

Vand var formentlig indlagt ved århundredeskiftet. Brønden var delvis dækket til.

Da Niels overtog NØRREGÅRD, var han  ærgerlig over at den jord som broderen, ikke fik brug for var solgt fra, men han gik i gang med at opdyrke noget af det hedeareal der hørte Gården til, det forsatte  han med, for der skulle også være jord  til nogle af de andre søskende.

Nielses far Christen var en meget troende mand, han havde en god sangstemme og han sang hver morgen og græd meget bagefter, og sagde Gud forlad mig mine synder, han  Døde  77 år gammel i 1913

I ca. 1918 lod Niels opføre en vindmølle så han kunne male eget Korn,

I 1920 lod Niels Stuehuset ændre, hvorved der kom nyt cementstens tag på huset med kvist og der blev lavet værelser i over etagen.

I 1923 Dør Nielses Broder Christen 40 år gammel.

Niels opførte i 1928 en ny Stald.

Under Krigen 1914 – 1918 solgte Niels heste til militæret, hvilket senere gav problemer, da der blev mangel på heste, men Niels anskaffede sig et par stude, så han kunne forsætte med at opdyrke heden.

Det første stykke Jord der blev solgt fra Nørregård, var til Ejner Jensen kaldt ( Bette Ejner)

Det var det stykke Jord, broderen Christen skulle havde haft.

Derefter til sønnen Christian i 1926 det stykke som ligger syd for vejen der går mod Strandby

I ca.1930 sælges også et stykke Jord til Datteren  Anna  som er gift med Anton Nøhr.

Herefter er Nørregård på ca. 60 tønder land.

Niels køber også et stykke jord af en Fætter i Mosbæk  Datteren Helene og Alfred her bygger de et Husmandssted

Niels og Ane Kirstine fik 9 børn, 4 drenge og 5 piger.

NB: Aftægtsforpligtelsen bliver aflyst 10 November 1926.

Nils drev Gården videre frem til 1938, hvor han opførte et ny hus ca. 150 meter syd for Gården, som han og Konen skulle nyde deres aftægtstilværelse.

I 1938 sælger han Gården til sin søn Niels.

 

Nørregård ca1940

Niels overtager Nørregård 1938 - 1973

Købesummen andrager 55000 kr. deraf  21000 kr. Vederlag for det medfulgte Løsøre, og er den berigtiget på følgende Måde
Køberen overtager og fra 11 December f.A. forrenter og afdrager den på Ejendommen hæftende Pantgæld, opr. 12000 kr. og 25000 kr. med statutmæssige Forpligtelser til Kreditforeningen af jydske Landejendomsbesiddere.                           

                                                                                                                                  37.000 kr.

For et Beløb stort                                                                                                       13.000 kr.

udstedes samtidig hermed et Pantebrev til Sælgeren.

Et Beløb stort                                                                                                               2.000 kr.       

Er en herved fuldbyrdet Livsgave til Køberen, og

Rest købesummen                                                                                                        3.000 kr.

                                                                                                                                --------------

                                                                                                                                   55.000 kr.

                                                                                                                                 =========

                                          

 Aftægtsforpligtigelse

 

Er berigtiget herved, at Køberen forpligter sig og efterfølgende Ejere af den overdragne Ejendom til årlig at tilsvare Sælgeren  og Hustru Mariane Kristine Nielsen, så længe de begge eller en af dem er i Live følgende Præstationer:

Daglig 2 Liter nymalket Mælk, at levere i Farsø.

Årlig 200 kg. Byg og 200 kg. hvid Havre, god Kvalitet efterhånden som de har Brug derfor, at levere Farsø.

Årlig 15000 stk. gravede Tørv fra Ejendommens Mose, at levere i rette Bjergningstid på Sælgerens og Hustrus Bopæl i Farsø.

Den årlig Værdi af disse Ydelser andrager 200 kr. og Kapitalværdien  således 3000 kr.

Jeg Niels Nielsen modtager dette Skøde og til Sikkerhed  for Opfyldelsen af fornævnte Forpligtelse af Kapitalværdi  3000 kr. giver jeg herved Pant i den solgte Ejendom med Tilbehør.

Nørregård forsat

Niels driver Gården videre som en kombineret Gård, med Svin og Køer, da Niels overtager Nørregård, er der lige lagt Elektricitet ind på Gården

i 1940 Gifter Niels sig med Sygeplejerske Anine Hylleborg Pedersen de får 3 Børn, tvillinger  en Søn og en Datter, senere kommer der en Søn mere.

Men Ægteskabet kunne ikke holde, og blev opløst i 1945.

I  ca. 1947 blev Niels Gift med Marie Nielsen fra Vinderup, i 1951 fik de en Søn, dette ægteskab holdt resten af deres liv.

Niels var en meget driftig Landmand, han var altid med når der skulle investeres i moderne Maskiner og lignende.

Han byggede nyt Maskinhus i 1955, det blev indviet ved at 3 Familier holdt deres Konfirmation der, i 1957 blev den sidste del af den gamle Gård, Nord længen r revet ned, og der blev Bygget ny svinestald og garage.

Niels drev Nørregård sammen med Sønnen Niels Jørgen frem til 1973.

Niels bygger et hus syd for Nørregård, til sig selv og Hustruen i1973

NB: Niels forældre Niels Nielsen Døde 20 juli 1945 og Mariane Kristine Døde 18 august 1954

Aftægtsforpligtigelsen blev aflyst 11 januar 1962.

 Niels Jørgen overtager Nørregård 1973 - ?

Niels Jørgen var ungkarl, han rev det gamle stuehus ned og byggede et nyt, som han i en lang periode ikke kunne udnytte, hver dag gik Niels Jørgen over til sine Forældre for at spise, men så i 1989 fandt Niels Jørgen en ægtemage, han Giftede sig med enken efter Ib Carlsen, Grethe Lysholm Christensen som havde 4 Børn med fra tidligere Ægteskab.

Derefter blev der rigelig brug for Stuehuset. Og Børnene er kommet godt i veje, og er meget glade for deres ny Pap Far.

Niels Jørgen og Grethe drev Nørregård videre som et ren kvægbrug til sidst i År 2000, hvor Niels Jørgen på grund af helbredt valgte at gå på efterløn.

Kommunen blev tilbudt Nørregård men ville ikke betale den handels pris som kunne opnås ved salg.

Niels Jørgen valgte at bortforpagte jorden, og lade Staldbygningerne stå tomme, han solgte maskiner og besætning og bor nu i Stuehuset.

Her slutter muligvis en epoke af Dansk Landboliv.

NB:  Niels Jørgens forældre, Niels Døde den 16 april 1992 og Marie Døde 15 oktober 1998.

              

Nørregård 2001

.